Podporované zaměstnávání

Co je Podporované zaměstnávání (PZ)

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, kteří hledají zaměstnání na otevřeném trhu práce, tedy v běžném pracovním prostředí (za práci dostávají plat nebo mzdu, pracují na smlouvu). Je to služba pro lidi, jejichž schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou z různých důvodů omezeny, a proto potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu nejen před, ale i po nástupu do práce.

Smyslem PZ je vyrovnání příležitostí pro lidi se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním při uplatňování se na otevřeném trhu práce. Hlavním cílem služby je tedy pomoci lidem se znevýhodněním získat a udržet si zaměstnání, zároveň je ale cílem i zvýšení míry samostatnosti uživatelů služeb, pracovní konzultanti podporují klienty při vytváření nebo rozvíjení dovedností potřebných pro nalezení, získání a udržení zaměstnání, rozšíření zájmu o profesní rozvoj a posílení pracovních návyků.

 

Trocha historie

Podporované zaměstnávání vzniklo ve Spojených státech amerických v 70. letech 20. století a od 80. let se rozvíjí nejen v Evropě, ale i po celém světě (například Peru, Zambie, Nový Zéland). Původně PZ vzniklo jako alternativa k tradičním službám poskytovaným lidem s mentálním postižením, kteří měli zájem pracovat na otevřeném trhu práce. Tyto služby se však ukázaly jako málo efektivní, jsou založeny na velice zdlouhavém procesu, kdy jsou na klienty postupně kladeny větší nároky – klient by se tak měl dostat z chráněného pracovního místa na otevřený trh práce. Američtí odborníci tento systém zkoumali a zjistili, že pokud by do tohoto procesu vstoupil 22-letý klient, na otevřený trh práce by se dostal až v 78 letech. Proto se začalo upřednostňovat rozvíjení lidí se znevýhodněním v přirozeném prostředí, kde je člověku poskytována podpora šitá na míru dle jeho individuálních potřeb (učí se tedy jen to, co se potřebuje naučit, aby si získal a udržel konkrétní zaměstnání) – což nabízí právě služba PZ.

V Evropě k nejúspěšnějším průkopníkům PZ patří skandinávské státy, zejm. Norsko, které se rozhodlo otestovat tuto službu jako nástroj ke zvrácení nežádoucího trendu zvyšování výdajů na sociální dávky. V současné době je zde PZ zakotveno legislativně, a je i systémově financováno. Principy státní politiky zaměstnanosti se totiž shodují s principy PZ. Mezi tyto principy patří:

  • princip uplatnění práva na práci (každý člověk, tedy i člověk se zdravotním znevýhodněním, má právo na práci, svobodnou volbu povolání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti),
  • občanský princip (člověk znevýhodněný na trhu práce má nejen stejná práva, ale i stejné povinnosti jako člověk bez tohoto znevýhodnění, tudíž se nepřipouští ani negativní, ani pozitivní diskriminace),
  • princip konstruktivního přístupu (služba PZ nehodnotí klienta jako práce neschopného, ale pomáhá hledat a propojovat jeho možnosti a potřeby s možnostmi a potřebami zaměstnavatele, čímž se mimo jiné posiluje i sebedůvěra klienta),
  • princip individuálního přístupu (kdy je respektována individualita každého uživatele, vychází se z jeho přání, zájmů, schopností, dovedností a potřeb),
  • princip aktivního přístupu uživatele služeb (předpokládá se, že klient je zodpovědný za získání a udržení svého zaměstnání, poskytuje se mu taková míra podpory, která vyrovnává jeho znevýhodnění na trhu práce, konzultant klienta informuje o možných důsledcích jednání, ale rozhodnutí jako takové je vždy na klientovi).

V České republice je zatím služba PZ poskytována výhradně nevládními organizacemi. První česká agentura PZ vznikla v Praze roku 1995, a od té doby prošlo PZ velkým rozvojem, v roce 2000 vznikla Česká unie pro podporované zaměstnávání, která je součástí organizace zastřešující v současné době 17 národních asociací PZ – Evropské unie pro podporované zaměstnávání (zal.r. 1993) – obě unie jsou nevládní organizace, jejichž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku PZ, dále prosazovat model PZ prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe, zkušeností a znalostí nejen mezi jednotlivými agenturami PZ, ale i na evropské úrovni.

V současnosti je v České republice služba PZ rozšířena téměř ve všech krajích, nejvíce agentur je však stále v Praze.

 

Jak Podporované zaměstnávání funguje

Pracovní konzultant pomáhá klientům vytvořit si představu o vhodném zaměstnání, naučit se zaměstnání hledat, pomáhá jim zorientovat se na trhu práce, v inzerátech a dalších způsobech hledání zaměstnání. Dále pak poskytuje potřebnou podporu při samotném hledání, učí a pomáhá uživatelům služby oslovovat zaměstnavatele, doprovází je na pohovory apod. Při nástupu do zaměstnání pomáhá s vyřizováním pracovněprávních náležitostí (např. pracovní smlouva, náplň práce).

Po získání zaměstnání se klientovi poskytuje pracovní asistence, to znamená, že pracovní konzultant nebo pracovní asistent dochází s klientem do práce a pomáhá mu s tím, aby samostatně zvládl nejen práci, ale také komunikaci s kolegy (tzn. uměl si říci o pomoc a věděl komu, orientoval se v hierarchii pracovníků a také se zapojil do běžných vztahů na pracovišti – využíval např. společné stravování, zúčastňoval se akcí pořádaných zaměstnavatelem apod.). Délka a rozsah asistence na pracovišti je individuální a vychází z potřeb zaměstnance a zaměstnavatele, vždy ale směřuje k úplné samostatnosti uživatele. Některým klientům stačí několik týdnů, jiní potřebují delší podporu v řádu měsíců. Všichni jsou však schopni dříve či později vykonávat svoji práci naprosto samostatně bez podpory konzultanta či asistenta na pracovišti. Pracují jako každý jiný zaměstnanec se všemi právy a povinnostmi.

Avšak i po nalezení zaměstnání a ukončení programu se klient nebo zaměstnavatel mohou na agenturu kdykoli obrátit. Mohou potřebovat poradit s pracovněprávními záležitostmi nebo např. pomoc, dojde-li ke změně pracovní náplně zaměstnance. V takovém případě se může stát, že zaměstnanec bude potřebovat intenzivnější podporu při zvládnutí nastalé změny. Na potřebnou dobu je možné asistenci obnovit a pomoci tak bývalému klientovi v udržení zaměstnání.

 

Charakteristiky poskytované podpory

Podpora je orientovaná přímo na potřeby konkrétního uživatele služeb a na konkrétního zaměstnavatele. Podstatou podpory je osobní pomoc zahrnující např. poradenství, konzultace, pracovní asistentce, doprovody klienta apod.

Podpora je kontinuální, tzn., že sleduje nejen získání, ale také udržení zaměstnání, proto je poskytována i po uzavření pracovně právního vztahu, je možné se na službu opětovně v případě potřeby obrátit i po skončení programu PZ, pracovní asistence je zaměřená nejen na zaučení v práci, ale i na zvládání dovedností s prací nepřímo souvisejících (začlenění do kolektivu, včasný odchod do práce, příprava svačiny, vhodné oblékání apod.).

Podpora je poskytována nejen klientovi, ale také zaměstnavateli. Zahrnuje pomoc s administrativou související se vznikem pracovně právního vztahu, dále pomoc s úpravou pracovního místa a pracovní náplně, pomoc při zaučení zaměstnance či pomoc s vytipováním vhodného pracovního místa pro člověka se znevýhodněním.

Podpora je zaměřena na hledání a rozvoj přirozené podpory na pracovišti i mimo ně, např. lidí mimo službu PZ, kteří uživatelům pomáhají se zvládáním pracovního procesu (tedy s činnostmi přímo i nepřímo souvisejícími s prací). Přirozenou podporu mohou představovat nejen kolegové, ale i různé pomůcky či uspořádání pracoviště. Přirozená podpora se rozvíjí díky komunikaci, interakci a integraci uživatele služby PZ v zaměstnání.

Poskytovatel PZ pomáhá v zajištění a koordinaci dalších návazných služeb, které mohou ovlivnit získání a zachování vhodného zaměstnání (např. osobní asistence, poradenství).

Podpora je poskytována uživateli tak, aby pro něj byla co nejpřirozenější a nezpůsobovala stigmatizaci, nečinila člověka se znevýhodněním příliš nápadným.

Služby PZ zastávají přístup empowerment, což je poskytování nejnižší efektivní podpory, čímž se směřuje k aktivitě a iniciativě klientů, k co největší možné nezávislosti uživatelů, klient má tak příležitost rozhodovat o svém pracovním uplatnění, respektují se jeho přání, je zodpovědný za svá rozhodnutí.

Podpora je poskytována vyškoleným pracovním týmem, který pokrývá potřeby cílové skupiny, jež zjišťuje prostřednictvím systému hodnocení spokojenosti uživatelů i zaměstnavatelů.

Další informace se můžete dočíst na webových stránkách České unie pro podporované zaměstnávání – www.unie-pz.cz.

One Response to “Podporované zaměstnávání”

Leave a Reply

Děkujeme
Pavlu Dvořákovi (Netart) za webhosting zdarma